Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Ders İçerikleri

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI  I.YARIYIL

ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.

TDB 1801 TÜRK DİLİ I

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.

YDB 1801 YABANCI DİL I

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MUH 1003 MUHASEBE OFİS PROGRAMLARI  I

Yazılım kavramı ve veritabanı ilişkisi, entegrasyon yapısı ve tanımlamaları, ticari yazılımlar, stok yönetimi, cari hesap işlemleri, fatura işlemleri, genel muhasebe işlemleri, çek/senet işlemleri, kasa ve banka işlemleri, temel entegrasyon tanımlarının yapılmasını, personel sicil ve bordro işlemlerini ve üretim işlemlerini içermektedir.

MUH 1001 GENEL MUHASEBE I

Muhasebe bilgilerinin çift taraflı muhasebe tekniğine göre yevmiye ve büyük deftere kayıtlanmasına ilişkin kuralların öğretilerek, bilanço ve gelir tablosu düzenleme yeteneğinin kazandırılması

İŞY 1805 MİKRO EKONOMİ

Dersin amacı öğrencileri, güncel örneklerin de yardımıyla, ekonominin temel kavram ve süreçleri hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Ekonomi kavramları, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, firma arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hanehalkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, mal piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımı.

 İŞY1807 TEMEL HUKUK

Hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve toplumsal yasamda, hukukun yerini ve önemini tesbit ederek hangi alanlarda farklılıklar tasıdığını ve kurallar arasındaki etkilesimleri tesbit etmek.  Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları, Türk Yargı Sistemi, Hukuki Olaylar, ilişkiler, işlemler ve haklar. Kişilik kavramı ve ehliyetleri. Kanuni mirasçılar. Mülkiyet hakkı ve türleri. Borç kavramı sözleşme türleri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 İŞY 1801 İŞLETME YÖNETİMİ I

Bu dersin temel amacı, öğrencilere işletme yönetimi kavramıyla ve yönetim ve organizasyon teorileri ve çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla ilgili bilgileri sağlayarak işletmecilik alanında uygulamalı alanlarda başarılı olmaları için gerekli görüşe sahip olmalarını sağlamaktır. Bu ders İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçleri ve yönetim organizasyon fonksiyonunu içermektedir.

İŞY 1809 TİCARİ MATEMATİK 

Yüzde ve binde kavramı, yüzde ve binde hesaplamaları, Oran orantı kavramı, Doğru ters ve bileşik orantı; Maliyet ve Satış Hesapları; Maliyet Üzerinden Verilen Orana Göre Kar ve Zarar Tutarlarının Hesaplanması, Maliyet satış fiyatlarının hesaplanması, Satış üzerinden verilen orana göre; Kar ve Zarar Tutarlarının Hesaplanması, Maliyet ve satış fiyatlarının hesaplanması; Faiz Hesapları; Basit ve Bileşik Faiz Hesaplamaları; Iskonto Hesaplamaları Basit ve Bileşik Iskonto Hesaplamaları; Karışım ve Bileşim Kavramları ve Oranlı Bölme İşlemlerine İlişkin Hesaplamalar.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI II.YARIYIL

ATB 1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ  II

Modern Türkiye'nin oluşumunda Atatürk İlkeleri ve devrimlerin rolünü, katkılarını bilir; demokrasiye geçişteki çabaları anlar. Cumhuriyetin kökleşmesi için yapılan devrimler ve batılılaşma çabaları, demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası edinir.

TDB 1802 TÜRK DİLİ II

Türk dilinin doğru ve düzgün kullanımı, dilin gramer kuralları ve doğru ifade şekillerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

YDB 1802 YABANCI DİL II

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MUH 1002 GENEL MUHASEBE II

Tek Düzen Hesap Planına göre bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişi ve kayıt yöntemleri kullanılarak ülkemizdeki kayıt tekniğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İŞY 1810 TİCARET HUKUKU

Türk Ticaret Kanunu'nun genel hükümleri başlığında tacir, ticari işletme, ticari hükümler, ticari işletme rehni ve bağlı, bağımsız tacir yardımcıları ticari işletme dersi kapsamında ele alınacak konulardır. Bu ders kapsamında anlatılacak diğer konular ise, kıymetli evrak hukukunun temel ilkeleri ile birlikte kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, devri ve ödenmemenin sonuçları ve ayrıca şirketler hukukunda, şirket kavramı, şirket türleri, ticaret şirketlerinin genel hükümleri anlatılmaktadır.

MUH 1004 BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE

Öğrencilerin, Dönem içi - Dönem sonu işlemlerin muhasebe fiş kayıtlarını yapabilecek, Belge-Bildirge-Beyanname doldurabilecek, her türlü rapor alabilecek düzeye gelmelerini sağlamak

İŞY 1806 MAKRO EKONOMİ

Bu dersin temel amacı ekonominin temel kavram ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olan öğrencilere makroekonomik kavram, yapı ve süreçler hakkında bilgi vermektir.Bu ders; uluslararası iktisadi sistem ve yapılarla etkileşim halindeki bir ülkede gelir, büyüme, para ve bankacılık, enflasyon konularını kapsar.

İŞY 1808 İSTATİSTİK

Bu dersin amacı, paket programlar kullanarak öğrencilere istatistiksel analiz yapma bilgisini vermek ve temel istatistik prensipleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Sosyal hizmet bilimleri ile ilgili olarak veri toplanması, bu verilerin belli amaçlarla özetlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması konularını kapsayan ve böylece verilere dayanarak isabetli kararlar alınmasında izlenecek yöntemleri kapsar.

İŞY 1804 İŞLETME YÖNETİMİ I

Yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, araştırma ve geliştirme, muhasebe, finans, halkla ilişkileri içerecek şekilde işletmenin ana ve ikincil fonksiyonlarını öğretmek.

İŞY 1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TKNİKLERİ

Öğrencilere temel düzeyde araştırma ve sunum tekniklerini öğretmek

MUH 1504 MESLEK ETİĞİ

Meslek etiği ve sorunlarının öğretilmesi amaçlanır. Ahlak, Etik ve Meslek Etiği konuları kuramsal çerçevede anlatılacaktır.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI III.YARIYIL

MUH 2005 PAKET PROGRAMLAR  I

Ticari ve Entegre (Ön) Muhasebeyi, bilgisayar tekniği ile muhasebe paket programlarında (Mikro, Eta, Logo, Link, Luca, v.b) uygulayabilme.

MUH 2001 MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet, gider, harcama kavramlarına göre işletmelerde maliyet yöntemlerini tanımak, tekdüzen hesap planına uyumlu olarak muhasebeye uygulamak.

MUH 2003 ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Türkiye de şirketler, şirket kuruluşu, sermaye artırma, azaltma, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri hakkında bilgi kazandırmak.

MUH 2007 VERGİ HUKUKU

Bu ders, öğrenciye vergi hukukunun ulusal ve uluslararası düzeyde anlaşılmasına yönelik bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır. Bu dersin içeriği vergi hukukunun kaynakları, vergileme süreci ve vergi uyuşmazlıkları ve vergi suçları ile cezalarını kapsar.

DŞT 2801 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Öğrencinin; ihracat ve ithalat işlemlerini yapabilme, teslim ve ödeme şekilleri ile kambiyo, gümrük, ve diğer dış ticaret rejimlerini öğrenmesi amaçlanmıştır.

MUH 2501 FİNANSAL YÖNETİM

İşletmenin sermaye yapısı yönetimi, finansal tahmin ve planlama, sermaye bütçelemesi, finansal denetim ve tümünü içeren, firma değerinin arttırılması konularını öğrencilere açıklamaktır. İşletmenin hangi varlıklara ne kadar yatırım yapacağının ve bu yatımlar için gerekli olan nakdi, nasıl ve nereden elde edeceğinin belirlenmesidir.

MUH 2503 İNŞAAT MUHASEBESİ

İnşaat sektöründe muhasebede kullanılan belgeler, defter ve finansal olayları tanımak, muhasebe işlemlerini yapmak, maliyetleri hesaplamak.

MUH 2505 KAMU MALİYESİ

Kamu maliyesinin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, kamu harcamaları, kamu gelirleri ve türleri, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergilerin ayrımı, bütçe ilkeleri, bütçe aşamaları ve denetimi, bütçe teorileri; devlet borçlanması, yerel yönetimler maliyesi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri gibi konuları kapsamaktadır.

 

MUH 2507 MESLEKİ MATEMATİK

Öğrencilere temel matematik bilgisi vermek, işletme problemlerinin çözümü için bu bilgilerin kullanılmasını sağlamak ve çözümlerin değerlendirilmesi yeteneğini kazandırmaktır.

MUH 2509 MESLEKİ YABANCI DİL

Öğrencilerinin İngilizce ’de alan ile ilgili mesleki terimlerin bilincinde olması, iş çevresinde kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve uluslararası faaliyetlerde yabancı dil kullanımı konusunda gelişmelerini sağlamaktır

PZR 2801 PAZARLAMA VE SATIŞ

Bu dersin amacı, temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğretmektir. Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama yönetim sürecini, pazarlama planlaması, pazar türleri, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, pazar analizi, hedef pazar seçimi, konumlandırma, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri, pazarlamada yeni gelişmeler ve uygulamalar konularını içermektedir.

  İŞY 2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Öğrencilere insan kaynakları yönetimi ile ilgili kavramları ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır. Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI IV.YARIYIL

MUH 2006 PAKET PROGRAMLAR  II

Üretim, Personel, İhracat, İthalat, Hizmet ve Finans Modüllerini muhasebe paket programlarında (Mikro, Eta, Logo, Link, Luca) uygulayabilme.

MUH 2002 MUHASEBE DENETİMİ

Denetimle ilgili temel kavramlar, muhasebe ve denetim ilişkisi. Genel kabul görmüş denetim standartları, denetimde kanıt kavramı ve kanıt toplama teknikleri. Çalışma kâğıtları tanımı, içeriği, türleri, dosyalanması. Denetim süreci, denetim işinin kabulü, planlanması ve yürütülmesi. İç kontrol sistemi, varlık ve kaynak hesaplarının denetimi, sonuç hesapları ve mali tabloların denetimi. Denetimde örnekleme; denetimin tamamlanması; denetim raporu gibi konuları kapsamaktadır.

MUH 2010 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

İhracat, ithalat, ihraç kayıtlı alış-satış, serbest bölge, transit ve diğer dış ticaret işletmelerinin muhasebe uygulamalarını yapmak.

MUH 2004 MALİ TABLOLAR ANALİZİ

Bu ders ile öğrencinin mali tablo ve raporları düzenlemesi ve yorumlaması amaçlanmaktadır.

MUH 2502 BANKA MUHASEBESİ

Öğrencilere banka muhasebesinde kullanılan bankacılık hesap planını tanıtmak ve hesapların kullanımına ilişkin temel bilgileri sağlamaktır.Bankacılık hesap planı, kaynak sağlama işlemleri, mevduat kabulü, merkez bankası kredilerinden yararlanma, kredi işlemleri, menkul kıymet alım satımları ve repo işlemlerini içermektedir.

MUH 2510 MESLEKİ YABANCI DİL II

Öğrencilerinin İngilizce ’de alan ile ilgili mesleki terimlerin bilincinde olması, iş çevresinde kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve uluslararası faaliyetlerde yabancı dil kullanımı konusunda gelişmelerini sağlamaktır

MUH 2516 TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Bu dersin genel amacı; Türk Vergi Sistemini genel olarak tanımak, Vergi türleri ve ödevleri hakkında bilgi sahibi olmak, Vergi ilişkilerini kurallara uygun bir şekilde yürütebilmektir. Vergi tarifesi, Tarh işlemleri, Geçici vergi, Verginin ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Harcamalar üzerine alınan vergiler, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Servet üzerinden alınan vergiler, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yerel Yönetim Vergileri.

İŞY 2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bireysel iş hukuku alanında iş hukukunun konusu, doğuşu dünya da ve Türkiye de gelişimi, temel ilkeleri, iş hukukunun temel kavramlarının yanı sıra iş sözleşmesi tanımı, çeşitleri ve taraflara yüklediği borçları, sona ermesi, çalışma süreleri, ara dinlenmesi, ücretli tatiller, yıllık izin ücreti anlatılacaktır. Toplu iş hukuku alanında sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kavramları ile toplu iş uyuşmazlıkları çözüm konularına yönelik yasal düzenlemeler anlatılacaktır. Sosyal güvenlik hukuku kapsamında sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, Türkiye’deki zorunlu sosyal güvenlik kurumları ve kapsamları, sigorta kollarının tanımı, kapsamı ve sigortalıya ve yakınlarına sağlanan yardımlardan bahsedilecektir.

BİP 2802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

MUH 2522 YÖNETİM MUHASEBESİ

İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak çeşitli yönetim düzeylerinde alınacak kararlar için finansal bilgilerin hazırlanması ve raporlanması

İŞY 2838 BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku dersinde, Borçlar Hukuku’nun genel kavramları, borcun doğumu, borç ilişkilerinin, borçların ifası ve ifanın yerine getirilmemesi, borcu sona erdiren sebepler ile tipik sözleşmeler ve atipik sözleşmeler üzerinde durulacaktır.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI HAFTALIK DERS TABLOSU

I.YARIYIL

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

ATB

1801

1

1

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

1801

1

1

TÜRK DİLİ I

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1801

1

1

İNGİLİZCE  I*

Z

2

0

0

2

2

2

MUH

1003

1

1

MUH.OFİS PROGRAMLARI I

Z

3

0

0

3

3

3

MUH

1001

1

1

GENEL MUHASEBE I

Z

3

1

0

4

4

4

İŞY

1805

1

1

MİKRO EKONOMİ

Z

2

0

0

2

2

3

İŞY

1807

1

1

TEMEL HUKUK

Z

2

0

0

2

2

3

İŞY

1801

1

1

İŞLETME YÖNETİMİ I

Z

3

0

0

3

3

3

İŞY

1809

1

1

TİCARİ MATEMATİK

Z

2

0

0

2

2

3

MUH

1497

1

1

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

Z

0

0

0

0

0

5

 

 

 

 

TOPLAM

 

21

1

0

22

22

30

II.YARIYIL

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

ATB

1802

1

2

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  II

Z

2

0

0

2

2

2

TDB

1802

1

2

TÜRK DİLİ – II

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1802

1

2

İNGİLİZCE  II**

Z

2

0

0

2

2

2

MUH

1002

1

2

GENEL MUHASEBE II

Z

3

1

0

4

4

4

İŞY

1810

1

2

TİCARET HUKUKU

Z

2

0

0

2

2

3

MUH

1004

1

2

BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE

Z

3

1

0

4

4

3

MUH

1498

1

2

MESLEK STAJI

Z

0

0

0

0

0

5

 

 

 

 

 

 

14

2

0

16

16

21

İŞY

1806

1

2

MAKRO EKONOMİ

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

1808

1

2

İSTATİSTİK

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

1804

1

2

İŞLETME YÖNETİMİ II

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

1812

1

2

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

S

2

0

0

2

2

3

MUH

1504

1

2

MESLEK ETİĞİ

S

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

 

 

6

0

0

6

6

9

 

 

 

 

TOPLAM

 

20

2

0

22

22

30

III.YARIYIL

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

MUH

2005

2

3

PAKET PROGRAMLARI I

Z

3

1

0

4

4

5

MUH

2001

2

3

MALİYET MUHASEBESİ

Z

3

0

0

3

3

4

MUH

2003

2

3

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Z

3

0

0

3

3

3

MUH

2007

2

3

VERGİ HUKUKU

Z

3

0

0

3

3

3

 

 

 

 

 

 

12

1

0

13

13

15

DŞT

2801

2

3

DIŞ TİCARETİŞLEMLERİ

S

2

0

0

2

2

3

MUH

2501

2

3

FİNANSAL YÖNETİM

S

2

0

0

2

2

3

MUH

2503

2

3

İNŞAAT MUHASEBESİ

S

2

0

0

2

2

3

MUH

2507

2

3

MESLEKİ MATEMATİK

S

2

0

0

2

2

3

MUH

2505

2

3

KAMU MALİYESİ

S

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

 

 

10

0

0

10

10

15

 

 

 

TOPLAM

 

22

1

0

23

23

30

 

 

IV.YARIYIL

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

MUH

2006

2

4

PAKET PROGRAMLARI II

Z

3

1

0

4

4

5

MUH

2002

2

4

MUHASEBE DENETİMİ

Z

3

0

0

3

3

3

MUH

2010

2

4

DIŞ TİCARETİŞLEMLERİ MUHASEBESİ

Z

3

0

0

3

3

3

MUH

2004

2

4

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

Z

3

0

0

3

3

4

 

 

 

 

 

 

12

1

0

13

13

15

MUH

2502

2

4

BANKA MUHASEBESİ

S

2

0

0

2

2

3

MUH

2510

2

4

MESLEKİ YABANCI DİL II

S

2

0

0

2

2

3

MUH

2516

2

4

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

S

2

0

0

2

2

3

MUH

2522

2

4

YÖNETİM MUHASEBESİ

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

2804

2

4

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

S

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

 

 

10

0

0

10

10

15

 

 

 

 

TOPLAM

 

22

1

0

23

23

30

                       
                       
 

MUH : MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS KODU

           
 

İŞY : İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS KODU.

             

 

DŞT  : DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS KODU.

             

Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

Yarıyıllar

 

Seçimlik Dersler                          

Toplam

           

I.

Yarıyıl

 

-

 

30

           

II.

Yarıyıl

 

9

AKTS                                 

30

           

III.

Yarıyıl

 

15

AKTS                                 

30

           

IV:

Yarıyıl

 

15

AKTS                                 

30

           

Minimum Mezuniyet Kredisi  : 120 AKTS' dir.

             

             

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

TÜRK DİLİ I

İNGİLİZCE  I*

MUH.OFİS PROGRAMLARI I

GENEL MUHASEBE I

MİKRO EKONOMİ

TEMEL HUKUK

İŞLETME YÖNETİMİ I

TİCARİ MATEMATİK

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  II

TÜRK DİLİ – II

İNGİLİZCE  II**

GENEL MUHASEBE II

TİCARET HUKUKU

BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE

MESLEK STAJI

MAKRO EKONOMİ

İSTATİSTİK

İŞLETME YÖNETİMİ II

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

MESLEK ETİĞİ

PAKET PROGRAMLARI I

MALİYET MUHASEBESİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

VERGİ HUKUKU

DIŞ TİCARETİŞLEMLERİ

FİNANSAL YÖNETİM

İNŞAAT MUHASEBESİ

MESLEKİ MATEMATİK

KAMU MALİYESİ

PAKET PROGRAMLARI II

MUHASEBE DENETİMİ

DIŞ TİCARETİŞLEMLERİ MUHASEBESİ

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

BANKA MUHASEBESİ

MESLEKİ YABANCI DİL II

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

YÖNETİM MUHASEBESİ

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

Bağlantılar
Hava Durumu

Yukarı Çık